Kontakt - kancelář
Kontakt - kancelář
iGeo - Geologie Chci vědět více ...
iGeo - Geotechnika Chci vědět více ...
iGeo - Geologie Chci vědět více ...
iGeo - Geotechnika Chci vědět více ...
iGeo - Geotechnika Chci vědět více ...
iGeo - Geologie Chci vědět více ...
iGeo - Geotechnika Chci vědět více ...
iGeo - Geologie Chci vědět více ...
iGeo - Geotechnika Chci vědět více ...
iGeo - Geotechnika Chci vědět více ...

Inženýrskogeologický průzkum, geologie

Projektujete staticky náročnou stavbu? Pro 2. a 3. geotechnickou kategorii eurokód č. 7 čl. 2.1 - 20 a 2.1 - 21 (ČSN EN 1997-1) předpokládá provedení kvalitního inženýrskogeologického průzkumu. Pro statické výpočty bude nutné použití parametrů získaných průkaznými laboratorními analýzami nebo statickými/dynamickými penetracemi. Použití pouze rešerše není vhodné. Využití směrných normových charakteristik ze zrušené ČSN 73 1001 realizaci založení velmi prodraží na materiálu nedokonalými výpočty.

Inženýrskogeologický průzkum provádí geolog – geotechnik – stavební inženýr s odbornou způsobilostí na inženýrskou geologii získanou na Ministerstvu životního prostředí. Odborná způsobilost je přiznána člověku, který má přírodovědné geologické vzdělání (případně je možné udělit výjimku), tři roky praxe a splnil zkoušku ze znalostí geologických zákonů a vyhlášek. Inženýrskogeologický průzkum je předáván písemnou formou textu, která obsahuje především rešerši informací týkajících se životního prostředí. V této zprávě se projektant např. dozví (ve zkratce) o geomorfologickém vývoji daného území, geologickém vývoji a průměrné roční teplotě. Součástí tohoto průzkumu také většinou bývá realizace průzkumných sond. O postupech inženýrskogeologického průzkumu pojednává předběžná norma ČSN P 73 1005, která shrnuje požadavky obou dílů Eurokódu 7 a přidává i některé zažité postupy ze zrušené normy ČSN 73 1001.

Pokud se jedná o rozlehlejší stavbu, měl by být pro zkoumané území sestaven inženýrskogeologický řez, ze kterého projektant získá informace o pořadí a průběhu jednotlivých vrstev a úrovni hladiny podzemní vody. Součástí zprávy by také měly být protokoly charakterizující postupy stanovení konkrétních mechanických vlastností základové půdy pro účely výpočtů. Optimálně by se mělo jednat o odběr neporušených vzorků zemin, které se v laboratoři testují zejména na smykovou pevnost a stlačitelnost. Pouhé stanovení zrnitosti zeminy není pro projektování základových konstrukcí dostatečné, neboť se jedná o popisnou vlastnost. Zda je písek jílovitý hnědý, nebo jíl zelený do statického softwaru nikdo ve skutečnosti nezadává. Mnozí geologové se nad rámec svojí kvalifikace pokoušejí podle zrnitosti a barvy zeminy nastínit projektantovi určité vlastnosti zemin pro výpočty. Za tato doporučení nenesou žádnou zodpovědnost. Dříve byl takový postup běžný. V Československu nebyl dostatek příslušné techniky a u nenáročných staveb a staveb na „zelené louce“ se jednalo o způsob obvyklý. Norma ČSN 73 1001 (platnost 1989-2010) ve svých tabulkách směrných normových charakteristik umožňovala určit obecné vlastnosti zemin pro jednodušší úlohy. Tato norma byla během vstupu do EU porovnána s moderními postupy v zahraničí, nesplňovala kritéria pro náročné konstrukce a výstavbu (na dříve nevyužitelných pozemcích a také na tzv. „brown fields“), a byla zrušena. Nedávné vyjádření Aktivu geotechniky ČKAIT (06/2019) zhodnotilo, že mechanické vlastnosti zemin pro projektování základů je nutné stanovit průkaznými analýzami, nikoli čerpat z tabulek zrušených norem - odst. 2.2.5 https://www.ckait.cz/content/zaznam-z-jednani-profesniho-aktivu-oboru-geotechnika-ckait-konaneho-6-6-2019

Provádíme

Svými silami zajistíme realizace a kompletního zpracování geologického a geotechnického průzkumu pro stavební, ekologické, vodohospodářské, zemědělské i jiné účely. Návod jak postupovat při volbě vhodného průzkumu a realizatora naleznete zde návod.

Investor by měl požadovat ve smlouvě pasáž, kdy je řečeno, že geologický průzkum je dostatečné kvality a rozsahu pro dotyčnou etapu projektové dokumentace.
V opačném případě, že veškeré dodělávky bude financovat zhotovitel průzkumu...

Odborný garant společnosti RNDr. Ivan Poul, Ph.D. disponuje oprávněním osoba odborně způsobilá v inženýrské geologii.

RNDr. Ivan Poul, Ph.D. disponuje oprávněním odborná způsobilost u Ministerstva dopravy k realizaci geotechnických průzkumů pro pozemní komunikace.

Reference

Obyvatelé Dolních Věstonic a Pavlova na Břeclavsku po více než tři a půl roce už nebudou muset jet do sousední obce po 12kilometrové objížďce. Na začátku dubna bude obnoven provoz, který od září 2014 stál kvůli sesuvu deštěm podmáčeného svahu.

https://www.novinky.cz/ekonomika/465923-tri-a-pul-roku-uzavirek-po-sesuvu-pudy-na-breclavsku-konci.html

Milan Vojtek
Novinky.cz
Firma Projekce iGEO, s.r.o. se podílela na realizaci geotechnické části projektové dokumentace na sanaci svahů pro zprovoznění silnice v Dolních Věstonicích. Zpracování veškeré dokumentace a doplňkových průzkumů proběhlo v souladu se smlouvou a pokyny objednatele - Jihomoravského kraje, JMK nemá žádné výhrady.

Ing. Rostislav Snovický
vedoucí odboru dopravy, Krajský úřad Jihomoravského kraje