Kontakt - kancelář
Kontakt - kancelář
iGeo - Geologie Chci vědět více ...
iGeo - Geotechnika Chci vědět více ...
iGeo - Geologie Chci vědět více ...
iGeo - Geotechnika Chci vědět více ...
iGeo - Geotechnika Chci vědět více ...
iGeo - Geologie Chci vědět více ...
iGeo - Geotechnika Chci vědět více ...
iGeo - Geologie Chci vědět více ...
iGeo - Geotechnika Chci vědět více ...
iGeo - Geotechnika Chci vědět více ...

Geotechnika - průzkum

Geotechnický průzkum má za úkol sestavit geotechnický model vlastností základové půdy pro projektování základových a geotechnických konstrukcí (stanovení mechanických vlastností zemin v terénu a laboratoři). Průzkum navazuje na inženýrskogeologický, případně může probíhat paralelně.

Geotechnický průzkum

Geotechnický průzkum by měl provádět geotechnický inženýr, který má vzdělání a zkušenosti z oboru mechanik zemin a hornin. Jedná se o stanovení mechanických vlastností základové půdy pro navrhování staveb, kde postupy vychází z normy ČSN EN 1997-2. Výsledkem je zejména dodání numerických údajů získaných průkazným zkoumáním v laboratoři a v terénu. Nejedná se o popisování přírodních poměrů na základě rešerše a pozorování přírody. Účelem geotechnického průzkumu je zejména interpretování statických a dynamických penetrací, dilatometrie, stanovení stlačitelnosti zemin provedením statických zatěžovacích zkoušek deskou aj. V tomto je hlavní rozdíl mezi geotechnikem a inženýrským geologem. Běžné mechanické vlastnosti zemin na dodaném vzorku zeminy stanoví každá laboratoř mechaniky zemin podle normových postupů.

Výsledkem syntézy dat je sestavení pokročilého geotechnického modelu, který není zjednodušený na konstantní vlastnosti zemin pro každou vrstvu. Takový průzkum opatřený kulatým razítkem autorizovaného geotechnika je potom jako odborná posudková činnost součástí stavebního řízení. Problémem provedení pouze geotechnického průzkumu jsou však zákony ČR. Pokud autorizovaný geotechnik není současně držitelem dříve jmenované odborné způsobilosti, musí využít spolupráce inženýrského geologa. Je to z toho důvodu, že pouze osoba s odbornou způsobilostí na geologické práce, může provádět průzkumy do hloubky od povrchu větší než 2 m.

Geotechnický průzkum se zabývá zjišťováním mechanických vlastností zemin a hornin přímo na stavbě a v terénu. Tento průzkum navazuje na průzkum geologický, který má jako první etapa za úkol zejména ověření geologické skladby a odběr vzorků zemin pro laboratorní testování. Geotechnický průzkum může provádět autorizovaný inženýr pro geotechniku (pro testování hlubší než 2 m v kombinaci s odbornou způsobilostí v inženýrské geologii).

Naším velmi mobilním zařízením se dostaneme téměř všude.

Dr. Poul je držitelem odborné způsobilosti u Ministerstva dopravy k realizaci geotechnických průzkumů pro pozemní komunikace, autorizovaným inženýrem pro geotechniku (ČKAIT) a odborně způsobilým inženýrským geologem (u MŽP ČR).

Reference

Ivan Poul pracoval jako senior geotechnický konzultant pro stejného klienta na projektu tunelu VMO Brno Dobrovského. Byl nekompromisní supervizor a na druhou stranu rozumný specialista, se kterým jsme vždy nalezli řešení i tam, kde jsme měli rozdílný názor ohledně technických problémů. Zůstali jsme nadále ve spojení i po skončení projektu.

Ing. Petr Polák
Site Engineer at JFC Ltd
Paní starostkou obce Dolní Věstonice byl objednán u RNDr. Ivana Poula geotechnický posudek pro dočasné částečné zprovoznění silnice III. třídy mezi Dolními Věstonicemi a Pavlovem. Doktor Poul a jeho tým z množství posudků, výpočtů, vlastních výzkumů a znalosti o geologické stavbě sestavili nový geologický model stavby vrstev a geotechnický model pro statické posouzení stability svahu. Tímto byly vyvráceny dosavadní chybné názory na aktivní sesuvy v oblasti. Využití služeb RNDr. Poula pro jeho analytické znalosti v širokém rozpětí geotechniky a geologie ostatním plně doporučuji.

Ing. Ladislav Hádlík, vedoucí oblasti JIH,
SÚS Jihomoravského kraje